Մաթեմատիկական առաջին երկու ֆլեշմոբերի մասնակիցների մասին

Ստորև ներկայացվում է մաթեմատիկայի առաջին և երկրորդ ֆլեշմոբերին մասնակցած սովորողների բաշխվածությունը ըստ դպրոցների.

Առաջին (սեպտեմբերյան) ֆլեշմոբ

    մինչև 3 4-5-րդ 6-8-րդ 9-12-րդ ընդամենը
             
Բ4 դպրոց պարտեզ   12 13 0 0 25
Նոր դպրոց   50 40 0 0 90
Հինական դպրոց   11 11 0 0 22
Գեղարվեստի դպրոց 10 15 0 0 25
Միջին դպրոց   0 0 24 0 24
Ավագ դպրոց   0 0 0 12 12
Այլք   1 1 0 0 2
ընդամենը   84 80 24 12 200

Երկրորդ (հոկտեմբերյան) ֆլեշմոբ

    մինչև 3 4-5-րդ 6-8-րդ 9-12-րդ ընդամենը
             
Բ4 դպրոց պարտեզ   33 56 0 0 89
Նոր դպրոց   55 61 0 0 116
Հինական դպրոց   36 16 0 0 52
Գեղարվեստի դպրոց 10 18 0 0 28
Միջին դպրոց   0 0 50 0 50
Ավագ դպրոց   0 0 0 20 20
Այլք   6 10 4 2 22
ընդամենը   140 161 54 22 377